Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

 

Rådmannen har det overordna ansvaret for kommunen si samla verksemd. Dette inneber at rådmannen skal leggje til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for etter kommunelova.

I tillegg skal rådmannen sjå til at politiske vedtak vert gjennomførte og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene har rådmannen ei leiargruppe på 12 personar fordelt på driftsfunksjonar og stab- og støttefunksjonar. Saman utgjer desse rådmannens leiarteam, som er toppleiinga i administrasjonen.

Leiargruppa har ansvaret for desse tenesteområda (lenkje til organisasjonskart):

STABSFUNKSJONAR

DRIFTSFUNKSJONAR

Laster...