Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, saksbehandlar og leiar

Dokumentsenteret har ansvar for å;

 • motta, opne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetssikre at saksbehandlar si registrering er korrekt
 • kontrollere restanselister 2 gonger i året, og sende påminning til saksbehandlar
 • kvalitetssikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv
 • låne ut dokument/mappe frå arkiv/depot
 • arkivere
 • journalføre eigenproduserte dokument
 • frankere utgåande post

Saksbehandlar har ansvar for å;

 • levere personleg adressert post, anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post til sentralarkiv for journalføring
 • ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • kontrollere at riktig offentlegheitsvurdering er gjort
 • sjå til at all dokumentproduksjon skjer i eit fagsystem (ePhorte, Acos Barnevern, CosDoc, PPT, infodoc, socio o.l.)
 • avskrive inngåande og interne dokument som er handsama
 • levere fysiske kopiar til arkivet av alle eigenproduserte dokument
 • leggje utgåande brev i konvolutt og levere til frankering
 • avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdig handsama

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett saksbehandlar
 • gjennomføre offentlegheitsvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgd opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken
Laster...