Arkivplan.no

Arkivplan - Fjell kommune

Fjell kommune - presentasjon

IKA_Framtid_i_Fjell_820x200px

Femten minutt reise vestover frå fisketorget i Bergen ligg Fjell kommune. Kommunen ligg på nordre delen av Sotra med kringliggjande øyar og utgjer eit areal på 147 km2 med tilsaman om lag 24 000 innbyggjarar pr 2015. Øya sitt høgaste punkt er Liatårnet med sine 372 moh. Fiske kombinert med jordbruk var tidlegare den viktigaste næringsvegen. I dag arbeider dei fleste innanfor industri og service. Den største arbeidsplassen er Kystbasen på Ågotnes (CCB) med stor aktivitet innanfor oljerelatert industri.

Formål med arkivplanen

Arkivplanen har som formål å vere eit styringsverktøy og redskap for sikring av ein forsvarleg arkivteneste i tråd med gjeldande lover og forskrifter. I tillegg skal arkivplanen vere eit hjelpemiddel for heile organisasjonen for å sikre ein rask og korrekt saksbehandling og ein effektiv service. Arkivplanen vil vere ein oppdatert og lett tilgjengeleg informasjonsdatabase for saksbehandling og offentleg innsyn.

Heimelsgrunnlaget for arkivplanen

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

I følge forskrift om offentlege arkiv av 1.1.2018 § 4 skal alle offentlege organ ha ein ajourført samleplan som vert kalla arkivplan. Arkivplanen skal vise:

  • verksemda si historikk og organisering,
  • kva arkivet omfattar, dvs. kva slags papirbasert og elektronisk materiale som inngår i arkivet og kva gjenfinningsmidlar som er i bruk og har vore brukt,
  • korleis arkivet er organisert, dvs. korleis arkivmaterialet er ordna og strukturert og korleis det er oppstilt,
  • kva instruksar og reglar som gjeld for arkivarbeidet, dvs. ei oversikt over gjeldande lov- og regelverk samt interne instruksar og
  • dokumentasjon for elektroniske register og databaser.

IKA_kollage_820x200px